รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครู จำนวน ๑ อัตรา

เทศบาลตำบลออนใต้ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อ/ยื่นเอกสารประกอบได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐-๕๓๘๘-๐๖๕๖ ต่อ ๑๑ (สำนักปลัด) หรือ ๑๔ (กองการศึกษา) ในวัน และเวลา ราชการ
รับโอนย้าย พนักงานเทศบาล

Categories: กองการศึกษา,ข่าวประชาสัมพันธ์