วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามประเมินผล การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลออนใต้ มอบหมายให้ นายทองสาย ใจติขะ รองนายกเทศมาตรีตำบลออนใต้ และ นางนิตยา ใจสุ เลขานุการนายกเทศบาลตำบลออนใต้ และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลออนใต้ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามประเมินผล การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในชุมชนระดับครัวเรือนอย่างถูกวิธี

Categories: ภาพกิจกรรม