วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2567 นักศึกษา จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้ทำการขอความร่วมมือชาวบ้านในพื้นที่ตำบลออนใต้ ในการให้ข้อมูลการตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากฤดูร้อน เพื่อนำไปพัฒนาระบบคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงพายุฤดูร้อนและปริมาณน้ำฝนจากอิทธิพลของปริมาณละอองลอยในบรรยากาศของประเทศไทยต่อไป ณ เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม