วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลออนใต้ ได้จัดโครงการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลออนใต้ ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ และพนักงานของเทศบาลตำบลออนใต้ โดย นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลออนใต้

เทศบาลตำบลออนใต้ได้จัดอบรม “โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลออนใต้”เมื่อวันจันทร์ที่  25  มีนาคม 2567

โดยโครงการได้มีวัตถุประสงค์ ให้ความรู้ หลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ข้อกำหนดจริยธรรมในองค์กร ร่วมถึงการอบรมให้ความรู้ วินัยของข้าราชการ มีจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัล ไม่รับสินบน ในการปฏิบัติหน้าที่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาการป้องกันการทุจริต การปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต  การเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมทั้งหมด 55 คน

Categories: ภาพกิจกรรม