วันที่ 28-29 มิถุนายน พ.ศ.2567 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลออนใต้ โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนอาชีพประชาชนตำบลออนใต้ “กิจกรรมสานตะกร้าหวายเทียม”

Categories: ภาพกิจกรรม