วิสัยทัศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจพอเพียง”