การจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Learning @Home
(เปลี่ยนบ้านเป็นโรงเรียน) ผู้ปกครองมารับใบงาน สื่อความรู้ การจัดประสบการณ์ ไปให้บุตรหลานทำที่บ้านและนำมาส่งในวันจันทร์ถัดไปพร้อมรับใบงานชุดใหม่ พร้อมรับอาหารเสริม (นม) รายสัปดาห์
โดยครูมีหน้าที่จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และส่งคลิปวีดีโอแนะนำการสอนสำหรับผู้ปกครองตามหน่วยการจัดประสบการณ์รายสัปดาห์ คุณครูติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนจากผู้ปกครองผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม เพื่อการประเมินผลต่อไป
                                  

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้

Tags: ,,