สำนักปลัด

นายสานิส  พึ่งพรชัย
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวชญาภา  วงค์คำปัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวธนัญชกร  พราหมณโชติ
นิติกรชำนาญการ

นางสาวจารุณี  หาญล้อม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

พ.อ.อ.ชาติณรงค์ ชาติท่าค้อ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายเจษฎา สุมามาลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวณิตร  ภีระตา
ลูกจ้างประจำ

นางสาวพัทธนันท์  ขัติแสง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนิรันดร์  ภิระตา
ผช.นักพัฒนาชุมชน

นายทิวากร  ปาลี
คนงานทั่วไป