สำนักปลัด

นายสานิส  พึ่งพรชัย
หัวหน้าสำนักปลัด

นางวชราภา  เชื้อประทุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธนัญชกร  พราหมณโชติ
นิติกร

นางสาวจารุณี  หาญล้อม
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวชญาภา  วงค์คำปัน
นักทรัพยากรบุคคล

นายวณิตร  ภีระตา
ลูกจ้างประจำ

นางสาวพัทธนันท์  ขัติแสง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนิรันดร์  ภิระตา
ผช.นักพัฒนาชุมชน

นายทิวากร  ปาลี
คนงานทั่วไป