ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอสันกำแพง “สันกําแพงเกมส์” ประจําปี 2565

เทศบาลตำบลออนใต้ โดย กองการศึกษา ดำเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในทุกระดับ โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอสันกำแพง ประจำปี 2565  “สันกำแพงเกมส์” ระหว่างวันที่ 13 – 28  สิงหาคม 2565  ณ สนามกีฬาสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง และสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วม จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ 

1. ฟุตบอล 7 คน ประเภทประชาชนชาย         2. เปตองประชาชนชาย จำนวน 2 ทีม 

3. เปตองประชาชนหญิง จำนวน 1 ทีม          4. เปตองอาวุโสชาย จำนวน 2 ทีม      และ 5. กีฬาพื้นบ้าน

Categories: ภาพกิจกรรม