อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ตามมาตรา 50,51 และภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ (มาตรา 16(2) มาตรา 50 (2) มาตรา 51 (8) )

(2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))

(3) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))

(4) การผังเมือง (มาตรา 16 (25))

(5) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))

2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))

(2) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16(14))

(3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))

(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ(มาตรา 50 (4))

(5) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (มาตรา 50(6))

(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 50(7))

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา 50(1))

(2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16(29))

(3) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30))

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร (มาตรา 51(5))

(2) เทศพาณิชย์ (มาตรา 51(9))

(3) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))

(4) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

(5)ส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16(8))

5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

– การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24))

6.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

– บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 50(8) มาตรา 16(11))

7.ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

– การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(15))

ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่เทศบาลจะดำเนินการ

ภารกิจหลัก

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

3.การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

4.การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

5.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6.การส่งเสริมด้านการศึกษาของประชาชนและเยาชน ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

7.การส่งเสริมเรื่องการกีฬา การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนและเยาชน

8.การส่งเสริมด้านการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น

ภารกิจรอง

1.การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

2.แก้ปัญหาการเมือง การบริหาร