แบบฟอร์คำขอและคำร้องต่างๆของกองคลัง

แบบแสดงรายการภาษีป้ายภ.ป.-1

ภบท.5

ภรด9

รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิ

หนังสือมอบอำนาจ (1)

หนังสือมอบอำนาจ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คำขอตรวจค้นเอกสาร

คำร้อง

คำร้องทั่วไป

แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์แบบ-ท.พ.

แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดินการเสียภาษี

แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

Categories: กองคลัง,แบบฟอร์มและใบคำขอ