แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนที่ 3

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน   รับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน
1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน -กองช่าง

-กองการศึกษา

 
2 การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -สำนักปลัด

-กองการศึกษา

 
แผนงานการเกษตร -สำนักปลัด  
3 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน บริการชุมชมและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน -กองช่าง  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -สำนักปลัด  
การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร -สำนักปลัด

 

 
4 การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -กองการศึกษา  
5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา -กองการศึกษา

-ศพด.

 
แผนงานสาธารณสุข    
แผนงานสังคมสงเคราะห์    
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
การดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง    
6 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม ลากรรักษาความสงบเรียบร้อย บริการชุมชนและสังคม

 

แผนงานรักษาความสงบภายใน    
แผนงานสาธารณสุข    
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหารงานทั่วไป    
แผนงานการศึกษา    
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    
           

 

Categories: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา