โครงการขยายผลการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอสันกำแพง

นายอนุพงษ์  วาวงค์มูล  นายอำเภอสันกำแพง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เปิดโครงการขายผลการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอสันกำแพง ซึ่งตำบลออนใต้เป็นพื้นที่ๆ มีโครงการอันเนื่องมาจากพราะราชดำริอยู่ 2 แห่ง คืออ่างเก็บน้ำแม่ผาแหน และอ่างเก็บน้ำห้วยลาน

Categories: ภาพกิจกรรม