โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี พ.ศ. 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563

Categories: ภาพกิจกรรม