4 มิ.ย. 67 โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลออนใต้ ประจำปี พ.ศ. 2567 อบรมเรื่อง Smart city และ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ เทศบาลตำบลออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม