โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้มีการบรรยาย หัวข้อ “ขั้นตอนพิธีกรรม และบทบาทหน้าที่ของพิธีกรในงานมงคล และงานอวมงคล” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร้อยตรีทองคู่ จันทิกา อนุศาสนาจารย์ จากกรมทหารราบที่ ๗ ให้ความรู้กับตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้านในตำบลออนใต้ที่มาเข้าร่วมรับฟังการอบรม ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม