27-28 มิถุนายน พ.ศ.2567 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบ “สมาร์ทอปท.” ด้านสุขภาพและความปลอดภัยชุมชนด้วยนวัตกรรมการจัดการดิจิทัล PODD

Categories: ภาพกิจกรรม