5 มิ.ย. 67 โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลออนใต้ ประจำปี พ.ศ. 2567 อบรมเรื่อง การบริหารและจัดการชุมชน เข้าสู่เมือง Smart city ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อ.เมืองจันทบรี จ.จันทบุรี

Categories: ภาพกิจกรรม