6 มิ.ย. 67 โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลออนใต้ ประจำปี พ.ศ. 2567 อบรมเรื่อง การบริหารบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล ณ เทศบาลเมืองจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

Categories: ภาพกิจกรรม