7 มิ.ย. 67 โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลออนใต้ ประจำปี พ.ศ. 2567 อบรมเรื่อง การบริหารบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล ณ เทศบาลตำบลบ้านค่าย ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

Categories: ภาพกิจกรรม