กองการศึกษา

โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้   วันพฤหัสบ…
ดูเพิ่มเติม

ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลออนใต…
ดูเพิ่มเติม

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำป…
ดูเพิ่มเติม

โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดเชียงแสน และพิธีเททองหล่อพระเจ้าฝน…
ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จัดโครงการลูกเสือน้อย ประจำปีการศึกษา 2…
ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ จัดการแข่งขันกีฬาส…
ดูเพิ่มเติม