ประชาสัมพันธ์งานบุคคล

ประกาศทต.ออนใต้-มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินั…
ดูเพิ่มเติม

027 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ…
ดูเพิ่มเติม

027 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผุ้ประกอบการวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนร…
ดูเพิ่มเติม

027 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูให้มีวิทย…
ดูเพิ่มเติม

027 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2…
ดูเพิ่มเติม

027 ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้…
ดูเพิ่มเติม

027 ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท…
ดูเพิ่มเติม

027 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น
ดูเพิ่มเติม

027 การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินร…
ดูเพิ่มเติม