มาตรฐานการปฏิบัติงาน

O10 คู่มือแนวทางปฏิบัติงาน การยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ…
ดูเพิ่มเติม

O10 คู่มือแนวทางปฏิบัติงาน การรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุ…
ดูเพิ่มเติม

คู่มือแนวทางการปฎิบัติงาน-การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง
ดูเพิ่มเติม

คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน-ขององค์กรปกครองส่วนท้…
ดูเพิ่มเติม

คู่มือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-๒๕๖๖-๒๕๗๐
ดูเพิ่มเติม

คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี-พ.ศ.-๒๕๖๗-ขององค์กรป…
ดูเพิ่มเติม

o10-คู่มือแนวทางปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานทต.…
ดูเพิ่มเติม