การจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ITA)

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลออนใต้ที่มีการลงนามในส…
ดูเพิ่มเติม

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (หมวดงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ…
ดูเพิ่มเติม

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลออนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2…
ดูเพิ่มเติม