ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ รร.อนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ ตาร…
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้)…
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิเชียร …
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay สายทางบ้า…
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 - หมู่ที่…
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุ(แบบเตาเผาเดียว) ฌาปนกิจสถานหลวง หมู…
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1…
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่แผาแหน หมู่ที่ 6 ราคากล…
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1…
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ผาแหน หมู่ที่ 6 ราคากลา…
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู…
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7,9 บ้านริมออน…
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาช…
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay จ…
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ราคากลางโครงก…
ดูเพิ่มเติม