ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบ…
ดูเพิ่มเติม

3 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลออนใต้ นำโดยนายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมน…
ดูเพิ่มเติม

#ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลออนใต้ นำสุ…
ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลออนใต้ ร่วมกับ โรงพ…
ดูเพิ่มเติม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. มีการประชุมคณะทำงานการป้องกันและคว…
ดูเพิ่มเติม

22 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่งานบรรเทาสาธรณภัยและกู้ชพีกู…
ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลอ…
ดูเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนหน้ากากอนามัยให้กับองค…
ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จัดโครงการลูกเสือน้อย ประจำปีการศึกษา 2…
ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ จัดการแข่งขันกีฬาส…
ดูเพิ่มเติม

การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับกา…
ดูเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ…
ดูเพิ่มเติม

เชิญชวนฟังดนตรีในสวน ช่วงเทศกาลลอยกระทง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 4 โมง…
ดูเพิ่มเติม

รองศาสตร์ตราจารย์ บัญจรัตน์ โจลานันท์ หัวหน้าโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเท…
ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรต…
ดูเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฎิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อรับทราบข้อมูลแ…
ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ พนักงานเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่…
ดูเพิ่มเติม

โรงพยาบลาส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ ได้รับการประสานงาน…
ดูเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนอาชีพประชาชนตำบลออนใต้ ประจำปี 2562 "กา…
ดูเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลออนใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดซุ้มและการประกวดสาวงาม ใน…
ดูเพิ่มเติม