ภาพกิจกรรม

21 ตุลาคม 2566 นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ เข้ารับร…
ดูเพิ่มเติม

โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้   วันพฤหัสบ…
ดูเพิ่มเติม

ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลออนใต…
ดูเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลออนใต้ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลออนใต…
ดูเพิ่มเติม

28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีต…
ดูเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลออนใต้ โดย กองการศึกษา ดำเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่…
ดูเพิ่มเติม

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำป…
ดูเพิ่มเติม

โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดเชียงแสน และพิธีเททองหล่อพระเจ้าฝน…
ดูเพิ่มเติม

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใ…
ดูเพิ่มเติม

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2565 วันที่ 30 พฤษภ…
ดูเพิ่มเติม

28 มีนาคม 2565 นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ กล่าวราย…
ดูเพิ่มเติม

การลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการออนใต้สู่ชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 20…
ดูเพิ่มเติม

การประชุมหารือเกี่ยวกับศาสนพิธีประจำท้องถิ่น เปิดเวทีเสวนาโดยท่านพระคร…
ดูเพิ่มเติม