ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ จัดการแข่งขันกีฬาส…
ดูเพิ่มเติม

การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับกา…
ดูเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ…
ดูเพิ่มเติม

เชิญชวนฟังดนตรีในสวน ช่วงเทศกาลลอยกระทง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 4 โมง…
ดูเพิ่มเติม

รองศาสตร์ตราจารย์ บัญจรัตน์ โจลานันท์ หัวหน้าโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเท…
ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรต…
ดูเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฎิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อรับทราบข้อมูลแ…
ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ พนักงานเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่…
ดูเพิ่มเติม

โรงพยาบลาส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ ได้รับการประสานงาน…
ดูเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนอาชีพประชาชนตำบลออนใต้ ประจำปี 2562 "กา…
ดูเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลออนใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดซุ้มและการประกวดสาวงาม ใน…
ดูเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการสนันสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตดำบลออนใต้ ในการจัดท…
ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ และท่านกำนันตำบลออนใต้ ร่วมต้อน…
ดูเพิ่มเติม

การบูรณาการบริบาลเภสัชกรรมในชุมชน เภสัชบำบัด การให้คำแนะนำปรึกษาเรื่อง…
ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันส…
ดูเพิ่มเติม

โครงการสืบสานศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น “ เครื่องใช้ในพิธีกรรมแบบล้านน…
ดูเพิ่มเติม

พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลออนใต้ ร่วมกันเลี้ยงโรงทานและร่วมพิธีหล่อเ…
ดูเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หมู่บ้านป่าซางวิวัฒน์ อำเภอเมืองเชียงราย …
ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อัญเชิญพระพุทธรูป จากวัดศรีดอนมูล อำเภอสารภี พ…
ดูเพิ่มเติม