Browsing: ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนอาชีพประชาชนตำบลออนใต้ ประจำปี 2562 "กา…
ดูเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลออนใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดซุ้มและการประกวดสาวงาม ใน…
ดูเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการสนันสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตดำบลออนใต้ ในการจัดท…
ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ และท่านกำนันตำบลออนใต้ ร่วมต้อน…
ดูเพิ่มเติม

การบูรณาการบริบาลเภสัชกรรมในชุมชน เภสัชบำบัด การให้คำแนะนำปรึกษาเรื่อง…
ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันส…
ดูเพิ่มเติม

โครงการสืบสานศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น “ เครื่องใช้ในพิธีกรรมแบบล้านน…
ดูเพิ่มเติม

พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลออนใต้ ร่วมกันเลี้ยงโรงทานและร่วมพิธีหล่อเ…
ดูเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หมู่บ้านป่าซางวิวัฒน์ อำเภอเมืองเชียงราย …
ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อัญเชิญพระพุทธรูป จากวัดศรีดอนมูล อำเภอสารภี พ…
ดูเพิ่มเติม