หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง เลขรหัสพัสดุ ๔๔๒-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2021
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและชุดข้อต่อสายส่งน้ำประจำรถน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ ฟอร์ดเรนเจอร์ หมายเลขทะเบียน กบ ๔๐๕๙ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2021
จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2021
จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน นาวาร่า หมายเลขทะเบียน ผบ ๓๑๗๔ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Dec 2020
ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2020
จ้างเหมารถสำหรับนำประชาชนผู้ประสงค์เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ จำนวน ๑๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2020
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๖๘๔ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2020
เหมารถโดยสารไม่ประจำทางพร้อมคนขับ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๗๒๙๕ เชียงใหม่ เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๑ คัน 11 Nov 2020
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงรถกู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน ขพ ๕๒๑๕ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน ผท ๔๙๘๗ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Oct 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2020
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2020
จ้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้งานโปรแกรม LTAX๓๐๐๐ และ LAXGIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2020
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2020
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ และนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2020
จ้างขนย้ายหอประปาถังสูง พร้อมถังกรอง สถานที่ดำเนินการ ประปาหมู่บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ถ่ายเอกสารต่าง ๆ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ถ่ายเอกสารต่าง ๆ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ถ่ายเอกสารต่าง ๆ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2020
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2020
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน นาวาร่า หมายเลขทะเบียน ผบ ๓๑๗๔ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2020
ซื้อครุภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2020
ซื้อครุภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2020
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๗๘๐ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2020
จ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถในอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
จ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถในอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2020
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2020
จ้างซ่อมแซมแผงไฟสามเหลี่ยม หยุดตรวจ ๒ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jul 2020
ซื้อวัสดุคอมพิิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2020
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2020
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยการปรับปรุงประตู , หน้าต่าง ติดตั้งกันสาด ตัดลดผนังห้องน้ำ ติดตั้งแผ่นกันซึมรอยต่อหลังคา ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ อ.๑/๒๕๖๓ สถานทีก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2020
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยการปรับปรุงประตู , หน้าต่าง ติดตั้งกันสาด ตัดลดผนังห้องน้ำ ติดตั้งแผ่นกันซึมรอยต่อหลังคา ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ อ.๑/๒๕๖๓ สถานทีก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2020
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ ขนาด ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2020
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๒-๔๗๒๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Apr 2020
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๒-๔๗๒๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Apr 2020
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ ขนาด ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Mar 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Mar 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Mar 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Mar 2020
ซื้อผ้าปิดจมูก ขนาด ๒ ชั้น สีดำ จำนวน ๑,๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Mar 2020
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2020
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๓ บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2020
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2020
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๓ บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Feb 2020
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2020
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2020
จ้างวางท่อระบายน้ำริมถนน พร้อมถมหินคลุกขยายไหล่ทาง บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2020
ซื้อซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๒-๙๖๘๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2020
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2020
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2020
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay ทับทางเดิม หมู่ที่ ๔ (ซอยกลางหมู่บ้านถึงคลองชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2020
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay ทับทางเดิม หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านนายประเสริฐ ใจธิตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2020
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน 06 Jan 2020
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน 02 Jan 2020
ซื้อพัดลม ติดผนัง แบบดึงเชือก ขนาด ๑๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Dec 2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุประจำที่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Dec 2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับเครื่องรับ - ส่งวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Dec 2019
ซื้อวัสดุการแพทย์ฉุกเฉินประจำรถกู้ชีพ-กู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Dec 2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2019
จ้างต่อเติมหลังคาอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2019
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงภาคสนาม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2019
ซื้อครุภัณฑ์เต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านโห้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Oct 2019
จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำโดยการวางกล่องเกเบี้ยน ขนาดสันฝาย กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ เลขที่ ฝ.๒/๒๕๖๒ สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลอออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2019
จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำโดยการวางกล่องเกเบี้ยน ขนาดสันฝาย กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ เลขที่ ฝ.๑/๒๕๖๒ สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลอออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2019
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2019
จ้างสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลออนใต้ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2019
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๒๕๐๑SP เพื่อใช้สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Sep 2019
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๒๕๐SP เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Sep 2019
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๒๕๐๑SP เพื่อใช้งานสำหรับกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Sep 2019
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๒๕๐๑SP เพื่อใช้งานสำหรับกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2019
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๓๙๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2019
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (กรณีจัดทำพัสดุเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Aug 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2019
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ SUMSUNG M๔๐๒๐ND สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2019
จ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดและมุ้งลวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2019
จ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยการปูกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2019
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ดับกลิ่นขยะ ขนาด ๓๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2019
จ้างก่อสร้างโรงกรองกำจัดสนิมเหล็ก ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jul 2019
จ้างก่อสร้างโรงกรองกำจัดสนิมเหล็ก ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jul 2019
จ้างก่อสร้างโรงกรองกำจัดสนิมเหล็ก ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jul 2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๔ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Jun 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโห้ง โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโห้ง โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโห้ง โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโห้ง โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโห้ง โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๔ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 May 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๔ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 May 2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โรงเรียนวัดบ้านโห้ง และโรงเรียนวัดแม่ผาแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2019
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2019
วัสดุเพื่อปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ จำนวน ๔ หลัง 01 May 2019
จ้างบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2019
จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขัน และสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2019
จ้างเหมาทำแนวกันไฟตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๒ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2019
จ้างบำรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโห้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2019
ปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๔ สายทาง 20 Mar 2019
จ้างเหมาทำแนวกันไฟตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๒ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2019
ซื้อวัสดุอื่นเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเวทีสำเร็จรูป (กรณีจัดทำพัสดุเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2019
ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในงานจัดเก็บภาษีและงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2019
ซื้อวัสดุอื่นเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเวทีสำเร็จรูป (กรณีจัดทำพัสดุเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2019
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Feb 2019
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2019
ซื้อชุดรับแขกแกะสลักลายองุ่น ทำด้วยไม้สัก บุนวมผ้าหลุยส์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Feb 2019
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Jan 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านริมออน หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ (ทางเข้าฝายกู่เบี้ย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Jan 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านริมออน หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ (ทางเข้าฝายกู่เบี้ย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Jan 2019
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Jan 2019
ซื้อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2019
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน 15 Jan 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านริมออน หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ (ทางเข้าฝายกู่เบี้ย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Dec 2018
จ้างฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ประสบภัย จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2018
ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2018
ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านริมออน หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ (ทางเข้าฝายกู่เบี้ย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Dec 2018
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Dec 2018
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านริมออน หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ (ทางเข้าฝายกู่เบี้ย) 18 Oct 2018
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Oct 2018
จ้างปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Qverlay) สายข้างโรงเรียนแม่ผาแหน บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2018
จ้างปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Qverlay) สายข้างโรงเรียนแม่ผาแหน บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Oct 2018
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาโดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Oct 2018
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาโดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Oct 2018
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาโดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Oct 2018
จ้างปรับปรุงห้องควบคุมกล้องวงจรปิด (CCTV) เทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2018
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2018