หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๐๖๘ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๕-๖๒-๐๐๐๑ จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2022
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2022
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2022
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 28 Dec 2021
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๗ ซอย ๘ บ้านริมออน หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 28 Dec 2021
วัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน ๑๑ รายการ 27 Dec 2021
ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๓๑๗ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ (๐๐๓-๕๑-๐๐๐๒) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Dec 2021
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Dec 2021
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2021
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นทีี่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๓/๒๕๖๔ สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๒ บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2021
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ ซอย ๒ จุดที่ ๒ ซอย ๓/๑ จุดที่ ๓ ซอย ๓/๒ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๒/๒๕๖๔ สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๒ , ซอย ๓/๑ , ซอย ๓/๒ บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารห้องประชุมหมื่นดาบเรือน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๕ ตร.ม. พร้อมติดตั้งฝ้าเพดาน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔ ตร.ม. ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ปอ.๒/๒๕๖๔ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2021
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เลขรหัสพัสดุ ๔๙๐-๕๙-๐๐๐๑ จุดบ้านโห้ง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ จุด และเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก/นักเรียนของสถานศึกษาในเขตตำบลออนใต้ สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2021
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ดับกลิ่นสำหรับรถขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2021
ซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๖๘๕ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๕ จำนวน ๑ คัน 11 Nov 2021
จ้างรถขนส่งวัสดุพื้นทางเดิมกากยาง (Milling) จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยการซ่อมแซมฝ้าเพดาน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ตร.ม. และซ่อมแซมหลังคาพร้อมเปลี่ยนเชิงชาย ตามแบบทต.ออนใต้ ป.๑/๒๕๖๔ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2021
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ รจร.๑/๒๕๖๔ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ และนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลออนใต้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2021
จ้างปรับปรุงไฟฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Oct 2021
ซื้อสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพ จำนวน ๔๖ ราย และช่วยเหลือเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับดำรงชีพ พร้อมผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑๕ ราย ตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน เพื่อติดตั้งในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลออนใต้ (ศพอส.) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจร ขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว สำหรับติดตั้งในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลออนใต้ (ศพอส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียน ที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้และโรงเรียนในเขตตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter) ขนาด ๑๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง เพื่อติดตั้งในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลออนใต้ (ศพอส.) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงานแบบมีจอแสดงหมายเลขเรียกเข้า จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2021
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๗๒๓ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๓-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2021
จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ตามแบบ ทต.ออนใต้กำหนด เลขที่ ซถ.2/2564 สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านปง หมู่ที่ ๘ - บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2021
จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2021
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เลขรหัสพัสดุ ๔๙๐-๕๙-๐๐๐๑ บริเวณจุดบ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ ตำบลออนใต้ (๒ จุด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2021
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-๓๓๑๖ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๕,๒๔๙ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2021
ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ โดยใช้แรงงานราษฎร หมู่ที่ ๓ (กรณีจัดทำพัสดุเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2021
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ที่กักตัว กรณีเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงและผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน ๘ รายการ โดยจัดเป็นถุงยังชีพ จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2021
จ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุมหมื่นดาบเรือน โดยการกั้นห้อง ขนาด ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร ตามแบบ ทต.ออนใต้กำหนด เลขที่ ปอ.๑/๒๕๖๔ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2021
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๕๓๕ โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2021
ซื้อชุดป้องกันสารเคมีและน้ำยากำจัดยุงลาย เพื่อใช้ในโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2021
จ้างซ่อมแซมถนน พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2021
ซื้อหลอดประหยัดไฟทวิสต์ จำนวน ๑๒๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2021
ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๐๖๘ เชียงใหม่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2021
จ้างซ่อมแซมกระบะรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๐๖๘ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jul 2021
จ้างซ่อมแซมรถตู้ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ผจ ๖๔๐ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jul 2021
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๓๑๗ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2021
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด ๕ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2021
จ้างซ่อมแซมระบบเบรครถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๖๘๔ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2021
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2021
จ้างซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน ผจ ๖๔๐ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องกองคลัง เลขรหัสพัสดุ ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๙ ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2021
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๗๘๐ เชียงใหม่ และ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๖๘๕ เชียงใหม่ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลออนใต้ สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลออนใต้ สำหรับดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลออนใต้ สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2021
จ้างซ่อมแซมชุดไฟกระพริบหลังคาไฟเบอร์กลาส รถกู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2021
จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2021
จ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องประชุมหมื่นดาบเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อซ่อมแซมรั้วและปรับปรุงลานกิจกรรมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อซ่อมแซมรั้วและปรับปรุงลานกิจกรรมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักปลัด เลขรหัสพัสดุ ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๐ ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2021
จ้างเหมาบริการตัดตอนกิ่งไม้ภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2021
จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2021
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2021
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม - ๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2021
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด ยี่ห้อ Samsung Pro Xpress M๔๐๒๐ND หมายเลขพัสดุ ๔๑๖-๖๑-๐๑๗๕ จำนวน ๖ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2021
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๖๘๔ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๓-๕๕-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2021
จ้างซ่อมระบบไฟฉุกเฉินและไฟสัญญาณ (ไฟเลี้ยวและไฟเบรก) รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๗๒๓ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๓-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2021
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2021
จ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำสนิมเหล็ก ขนาด ๑.๑๕ x ๑.๒๐ เมตร บริเวณเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2021
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2021
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตามโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าและควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2021
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้) 24 Mar 2021
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านแพะ หมู่ที่ ๑๐ ตามโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าและควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2021
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ ตามโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าและควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2021
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ และป้ายไวนิลผลรวมคะแนนการเลือกตั้งในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2021
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2021
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2021
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2021
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตามโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าและควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2021
จ้างซ่อมแซมเตียงฉุกเฉินประจำรถกู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2021
ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ โดยใช้แรงงานราษฏร หมู่ที่ 3 (กรณีจัดทำพัสดุเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2021
จ้างทำคู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และเอกสารแนะนำผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2021
จ้างทำคู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และเอกสารแนะนำผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2021
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Brother จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Mar 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Mar 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2021
จ้างทำบอร์ดเลือกตั้ง พร้อมโครงและขาตั้งเหล็ก ขนาด ๒.๐๐ เมตร x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2021
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๗๒๓ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๑๑-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Feb 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Feb 2021
ซื้อผ้าหมึก สำหรับเครื่อง Printronix P๘๐๐๐ Series จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2021
จ้างซ่่่่่่่่่่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๗๒๓ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๑๑-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2021
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 11 Feb 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Feb 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ตามโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jan 2021
จ้างซ่่่่่่่่่่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๗๒๓ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๑๑-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2021
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่นสำหรับรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2021
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง เลขรหัสพัสดุ ๔๔๒-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2021
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและชุดข้อต่อสายส่งน้ำประจำรถน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ ฟอร์ดเรนเจอร์ หมายเลขทะเบียน กบ ๔๐๕๙ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2021
จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2021
จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน นาวาร่า หมายเลขทะเบียน ผบ ๓๑๗๔ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Dec 2020
ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2020
จ้างเหมารถสำหรับนำประชาชนผู้ประสงค์เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ จำนวน ๑๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2020
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๖๘๔ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2020
เหมารถโดยสารไม่ประจำทางพร้อมคนขับ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๗๒๙๕ เชียงใหม่ เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๑ คัน 11 Nov 2020
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงรถกู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน ขพ ๕๒๑๕ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน ผท ๔๙๘๗ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Oct 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2020
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2020
จ้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้งานโปรแกรม LTAX๓๐๐๐ และ LAXGIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2020
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2020
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ และนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2020
จ้างขนย้ายหอประปาถังสูง พร้อมถังกรอง สถานที่ดำเนินการ ประปาหมู่บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ถ่ายเอกสารต่าง ๆ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ถ่ายเอกสารต่าง ๆ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ถ่ายเอกสารต่าง ๆ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2020
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2020
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน นาวาร่า หมายเลขทะเบียน ผบ ๓๑๗๔ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2020
ซื้อครุภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2020
ซื้อครุภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2020
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๗๘๐ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2020
จ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถในอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
จ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถในอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2020
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2020
จ้างซ่อมแซมแผงไฟสามเหลี่ยม หยุดตรวจ ๒ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jul 2020
ซื้อวัสดุคอมพิิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2020
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2020
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยการปรับปรุงประตู , หน้าต่าง ติดตั้งกันสาด ตัดลดผนังห้องน้ำ ติดตั้งแผ่นกันซึมรอยต่อหลังคา ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ อ.๑/๒๕๖๓ สถานทีก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2020
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยการปรับปรุงประตู , หน้าต่าง ติดตั้งกันสาด ตัดลดผนังห้องน้ำ ติดตั้งแผ่นกันซึมรอยต่อหลังคา ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ อ.๑/๒๕๖๓ สถานทีก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2020
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ ขนาด ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2020
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๒-๔๗๒๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Apr 2020
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๒-๔๗๒๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Apr 2020
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ ขนาด ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Mar 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Mar 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Mar 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Mar 2020
ซื้อผ้าปิดจมูก ขนาด ๒ ชั้น สีดำ จำนวน ๑,๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Mar 2020
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2020
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๓ บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2020
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2020
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๓ บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Feb 2020
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2020
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2020
จ้างวางท่อระบายน้ำริมถนน พร้อมถมหินคลุกขยายไหล่ทาง บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2020
ซื้อซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๒-๙๖๘๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2020
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2020
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2020
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay ทับทางเดิม หมู่ที่ ๔ (ซอยกลางหมู่บ้านถึงคลองชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2020
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay ทับทางเดิม หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านนายประเสริฐ ใจธิตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2020
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน 06 Jan 2020
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน 02 Jan 2020
ซื้อพัดลม ติดผนัง แบบดึงเชือก ขนาด ๑๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Dec 2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุประจำที่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Dec 2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับเครื่องรับ - ส่งวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Dec 2019
ซื้อวัสดุการแพทย์ฉุกเฉินประจำรถกู้ชีพ-กู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Dec 2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2019
จ้างต่อเติมหลังคาอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2019
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงภาคสนาม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2019
ซื้อครุภัณฑ์เต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านโห้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Oct 2019
จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำโดยการวางกล่องเกเบี้ยน ขนาดสันฝาย กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ เลขที่ ฝ.๒/๒๕๖๒ สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลอออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2019
จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำโดยการวางกล่องเกเบี้ยน ขนาดสันฝาย กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ เลขที่ ฝ.๑/๒๕๖๒ สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลอออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2019
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2019
จ้างสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลออนใต้ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2019
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๒๕๐๑SP เพื่อใช้สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Sep 2019
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๒๕๐SP เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Sep 2019
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๒๕๐๑SP เพื่อใช้งานสำหรับกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Sep 2019
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๒๕๐๑SP เพื่อใช้งานสำหรับกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2019
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๓๙๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2019
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (กรณีจัดทำพัสดุเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Aug 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2019
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ SUMSUNG M๔๐๒๐ND สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2019
จ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดและมุ้งลวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2019
จ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยการปูกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2019
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ดับกลิ่นขยะ ขนาด ๓๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2019
จ้างก่อสร้างโรงกรองกำจัดสนิมเหล็ก ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jul 2019
จ้างก่อสร้างโรงกรองกำจัดสนิมเหล็ก ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jul 2019
จ้างก่อสร้างโรงกรองกำจัดสนิมเหล็ก ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jul 2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๔ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Jun 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโห้ง โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโห้ง โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโห้ง โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโห้ง โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโห้ง โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๔ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 May 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๔ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 May 2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โรงเรียนวัดบ้านโห้ง และโรงเรียนวัดแม่ผาแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2019
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2019
วัสดุเพื่อปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ จำนวน ๔ หลัง 01 May 2019
จ้างบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2019
จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขัน และสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2019
จ้างเหมาทำแนวกันไฟตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๒ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2019
จ้างบำรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโห้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2019
ปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๔ สายทาง 20 Mar 2019
จ้างเหมาทำแนวกันไฟตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๒ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2019
ซื้อวัสดุอื่นเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเวทีสำเร็จรูป (กรณีจัดทำพัสดุเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2019
ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในงานจัดเก็บภาษีและงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2019
ซื้อวัสดุอื่นเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเวทีสำเร็จรูป (กรณีจัดทำพัสดุเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2019
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Feb 2019
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2019
ซื้อชุดรับแขกแกะสลักลายองุ่น ทำด้วยไม้สัก บุนวมผ้าหลุยส์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Feb 2019
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Jan 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านริมออน หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ (ทางเข้าฝายกู่เบี้ย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Jan 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านริมออน หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ (ทางเข้าฝายกู่เบี้ย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Jan 2019
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Jan 2019
ซื้อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2019
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน 15 Jan 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านริมออน หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ (ทางเข้าฝายกู่เบี้ย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Dec 2018
จ้างฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ประสบภัย จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2018
ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2018
ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านริมออน หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ (ทางเข้าฝายกู่เบี้ย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Dec 2018
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Dec 2018
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านริมออน หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ (ทางเข้าฝายกู่เบี้ย) 18 Oct 2018
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Oct 2018
จ้างปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Qverlay) สายข้างโรงเรียนแม่ผาแหน บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2018
จ้างปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Qverlay) สายข้างโรงเรียนแม่ผาแหน บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Oct 2018
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาโดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Oct 2018
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาโดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Oct 2018
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาโดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Oct 2018
จ้างปรับปรุงห้องควบคุมกล้องวงจรปิด (CCTV) เทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2018
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2018