หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร ตามแบบ ทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ร.๒/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Jun 2024
จ้างซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Jun 2024
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2024
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๙๗๐๐๔ สายทางพลับพลาที่ประทับ - อ่างดอยโตน หมู่ที่ ๘ บ้านปง ตำบลออนใต้ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 May 2024
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ แบคดรอป จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2024
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ แบคดรอป จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2024
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และดับกลิ่นขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2024
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ แบคดรอป จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2024
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน เพื่อเดินทางไป - กลับ เข้าศึกษาดูงานงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2024
จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 May 2024
จ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๗ ขนาดยาว ๘๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ร.๑/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2024
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2024
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2024
จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay จำนวน ๒ ช่วง ซอย ๑ บ้านริมออน หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๒/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๑ บ้านริมออน หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay จำนวน ๒ ช่วง ซอย ๑ บ้านริมออน หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๒/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๑ บ้านริมออน หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็ก/นักเรียนของสถานศึกษาในเขตตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay สายทางเลียบคลองชลประทาน-สำนักแม่ชี หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๓/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง สายทางเลียบคลองชลประทาน-สำนักแม่ชี หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay จำนวน ๒ ช่วง ซอย ๑ บ้านริมออน หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๒/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๑ บ้านริมออน หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๙๗๐๐๔ สายทางพลับพลาที่ประทับ - อ่างดอยโตน หมู่ที่ ๘ บ้านปง ตำบลออนใต้ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๙๗๐๐๔ สายทางพลับพลาที่ประทับ - อ่างดอยโตน หมู่ที่ ๘ บ้านปง ตำบลออนใต้ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 May 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2024
จ้างทำสมุดรายงานประจำตัวเด็ก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับงานปรับปรุงอาคารจอดรถทำเป็นห้องเก็บของ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๒๗ รายการ โดยใช้แรงงานจากคนงานเทศบาล (กรณีจัดทำพัสดุเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๙๗๐๐๔ สายทางพลับพลาที่ประทับ - อ่างดอยโตน หมู่ที่ ๘ บ้านปง ตำบลออนใต้ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 May 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยใช้แรงงานจากคนงานเทศบาล (กรณีจัดทำพัสดุเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๙๗๐๐๔ สายทางพลับพลาที่ประทับ - อ่างดอยโตน หมู่ที่ ๘ บ้านปง ตำบลออนใต้ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 May 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Apr 2024
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จุดแยกทางเข้าบ้านโห้ง หมู่ที่ ๒ และจุดถนนหน้าเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Apr 2024
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน เพื่อเดินทางไป - กลับ เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๔ วัน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดลพบุรี และจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Apr 2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กบ ๔๐๕๙ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ จำนวน ๑ ค้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๙๗๐๐๔ สายทางพลับพลาที่ประทับ - อ่างดอยโตน หมู่ที่ ๘ บ้านปง ตำบลออนใต้ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๙๗๐๐๔ สายทางพลับพลาที่ประทับ - อ่างดอยโตน หมู่ที่ ๘ บ้านปง ตำบลออนใต้ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Apr 2024
จ้างเตรียมสถานที่ เพื่อใช้ตามโครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2024
จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ หน.๑/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Apr 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๙๗๐๐๔ สายทางพลับพลาที่ประทับ - อ่างดอยโตน หมู่ที่ ๘ บ้านปง ตำบลออนใต้ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Apr 2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Apr 2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Apr 2024
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2024
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ๒๐ kw / ๓๘๐VAC ณ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2024
จ้างบริการขนส่งรถแทร็กเตอร์ TEREX ตค ๔๖๖๑ เชียงใหม่ ไป-กลับ จากเทศบาลตำบลออนใต้ ถึง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Mar 2024
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Mar 2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Mar 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Mar 2024
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านแพะ หมู่ที่ ๑๐ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Mar 2024
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Mar 2024
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2024
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2024
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2024
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2024
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๙๗๐๐๔ สายทางพลับพลาที่ประทับ - อ่างดอยโตน หมู่ที่ ๘ บ้านปง ตำบลออนใต้ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 22 Mar 2024
โครงการก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ 22 Mar 2024
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2024
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2024
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2024
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Mar 2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Mar 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay สายทางบ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม ๑,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๔/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Mar 2024
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๔๓๒ โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2024
จ้างซ่อมแซมเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2024
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถคก.๒/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายวิเชียร บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Mar 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay สายทางบ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม ๑,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๔/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Feb 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay สายทางบ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม ๑,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๔/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Feb 2024
ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเสาอลูมิเนียมฯ เพื่อใช้ ในการเตรียมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Feb 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถคก.๒/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายวิเชียร บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Feb 2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถคก.๒/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายวิเชียร บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Feb 2024
ซื้อวัสดุต่างๆ ในการจัดตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และเต็นท์ผู้ที่มาเฝ้ารับเสด็จ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2024
จ้างทำผ้าคลุมเก้าอี้เหล็กบุนวมทรงเอ สีขาว พร้อมสกรีนโลโก้เทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2024
จ้างทำผ้าคลุมเก้าอี้เหล็กบุนวมทรงเอ สีขาว พร้อมสกรีนโลโก้เทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2024
จ้างทำผ้าคลุมเก้าอี้เหล็กบุนวมทรงเอ สีขาว พร้อมสกรีนโลโก้เทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านหน้าต่างสำนักงาน จำนวน ๑๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างบ้านแม่สุใจ ศรีไชยวงค์) หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถคก.๑/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง (ซอยข้างบ้านแม่สุใจ ศรีไชยวงค์) บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ตอ.๑/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างขยายลานคอนกรีตเอนกประสงค์เดิม ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ พื้นที่รวม ๔๗๓ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ขยล.๑/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถคก.๓/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๑๒ บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2024
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2024
จ้างซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๓๑๗ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2024
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๖ รายการ (กรณีจัดทำพัสดุเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2024
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๖ รายการ (กรณีจัดทำพัสดุเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2024
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๖ รายการ (กรณีจัดทำพัสดุเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ อ.๑/๒๕๖๖ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2024
จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay สายทางวัดแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ - คลองชลประทาน หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๕/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง สายทางวัดแม่ผาแหน - คลองชลประทาน บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2024
จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay ซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๗/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2024
จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay ซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๗/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2024
จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay ซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๗/๒๕๖๗ สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง , เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2024
จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว , เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๕ ตัว , เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน มีล้อ ปรับระดับต่ำ-สูง ได้ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่น ULV สายสะพายหลัง ระบบโรตารี่ (Rotary) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2024
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay สายทางบ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ 18 Jan 2024
โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน 18 Jan 2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ ๗ 18 Jan 2024
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๗๒๓ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๓-๔๘-๐๐๐๑ และ รถบรรทุก ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๖๘๔ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๓-๕๕-๐๐๐๔ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2024
จ้างซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๗๘๐ เชียงหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๓-๕๔-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2024
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน 25 Dec 2023
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน ขพ-๕๒๑๕ เชียงใหม่ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Dec 2023
จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง และระบบแสงสว่าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ตามโครงการจัดแสดงนิทรรศการของดีตำบลออนใต้ ในงานฤดูหนาวและงานของดี ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Dec 2023
จ้างเหมาจัดแสดงกิจกรรมการสาสิตต่างๆ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ตามโครงการจัดแสดงนิทรรศการของดีตำบลออนใต้ ในงานฤดูหนาวและงานของดี ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2023
จ้างเหมาในการจัดสถานที่และประดับตกแต่งซุ้มนิทรรศการ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ตามโครงการจัดแสดงนิทรรศการของดีตำบลออนใต้ ในงานฤดูหนาวและงานของดี ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Dec 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Nov 2023
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ๒๖๐ ตร.ม. ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ปท.๑/๒๕๖๖ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Nov 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อSamsung ProXpress M๔๐๒๐ND จำนวน ๕ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับเด็ก/นักเรียนของสถานศึกษาในเขตตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Oct 2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้สำหรับสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Oct 2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Oct 2023
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาวปกสีทำสันข้าง (สีหน้าเดียว) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ TEREX หมายเลขทะเบียน ตค ๔๖๖๑ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๒๐-๖๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน อาคารห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ ความยาวรวม ๑๑๙ เมตร ตามแบบ ทต.ออนใต้กำหนด เลขที่ ซฝ.๑/๒๕๖๖ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2023
จ้างทำป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2023
จ้างติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่สำคัญในตำบลออนใต้ จำนวน ๘ จุดติดตั้ง จำนวน ๑๔ ป้าย ตามแบบ ทต.ออนใต้ กำหนด เลขที่ป.๐๑/๒๕๖๖ สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ โดยเปลี่ยนฝารางเหล็ก ขนาด ๐.๓๕ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๖ ฝา และ ฝารางคอนกรีตขนาด ๐.๓๕ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๖๐ ฝา ตามแบบ ทต.ออนใต้ กำหนด เลขที่ ฝร.1/2566 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมรางน้ำฝน อาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
จ้างติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่สำคัญในตำบลออนใต้ จำนวน ๘ จุดติดตั้ง จำนวน ๑๔ ป้าย ตามแบบ ทต.ออนใต้ กำหนด เลขที่ป.๐๑/๒๕๖๖ สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กรณีจัดหาพัสดุเอง) จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2023
ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน งล ๖๒๕๙ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๓-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บแฟ้มโครงเหล็ก ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมปั๊มซับเมอร์ส กันแดด ๒ ชั้น พร้อมสวิทซ์ลูกลอยไฟฟ้า และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2023
จ้างโครงการติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียม ขนาดยาว ๓.๗๒ เมตร สูง ๓.๑๐ เมตร ตามแบบ ทต.ออนใต้กำหนด สถานที่ก่อสร้าง ห้องศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-๓๓๑๖ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๐๖๘ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
ซื้อยางรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๓๓๑๖ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
จ้างปรับปรุงถนนดินเดิม โดยการลงหินคลุก รวมจำนวน ๑๔๕ ลบ.ม. สถานที่ หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ๘ และ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบเลขที่ หค.๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลออนใต้ จำนวน ๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมรถรางคันที่ ๓ หมายเลขเครื่อง ๗A - G๔๐๐๔๙๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2023
จ้างวางท่อระบายน้ำลำเหมืองสาธารณะหลังวัดแม่ผาแหน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๓ บ่อ ความยาวรวม ๑๔๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ทรน.๑/๒๕๖๖ สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองสาธารณะ หลังวัดแม่ผาแหน บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2023
จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2023
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ จำนวน ๓ ซอย ๑.ซอยประปาเก่าบ้านใน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ๒.ซอยบ้านนางจิราพร ไชยแยง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ๓.ซอยบ้านนายดวงคำ จ๊ะมั่ง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๓/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในฐานการเรียนรู้ ตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลออนใต้ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2023
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay (ซอยบ้านนายเสาร์แก้ว ปาลี) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ? ๐.๖๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๑/๒๕๖๖ สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายเสาร์แก้ว ปาลี บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2023
ซื้อว้สดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2023
จ้างทำป้ายฐานการเรียนรู้ ตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลออนใต้ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jul 2023
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ-กู้ภัย ยี่ห้อ นิสสัน รุ่นนาวาร่า หมายเลขทะเบียน ขพ ๕๒๑๕ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ยธ ๕๐๑๔ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๓-๖๕-๐๐๐๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2023
จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jul 2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน งล ๖๒๕๙ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๓-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jul 2023
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๕๐ ที่นั่งขึ้นไป จำนวน ๑ คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ล.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Jun 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2023
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เลขรหัสพัสดุ ๔๙๐-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อSamsung ProXpress M๔๐๒๐ND จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2023
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๙๒-๐๑๔ สายทางบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ - บ้านปง หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว จำนวน ๕ ชุด เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๙๒-๐๑๔ สายทางบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ - บ้านปง หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว จำนวน ๕ ชุด เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jun 2023
จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีคัดเลือก 09 Jun 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๙๒-๐๑๔ สายทางบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ - บ้านปง หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว จำนวน ๕ ชุด เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๙๒-๐๑๔ สายทางบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ - บ้านปง หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว จำนวน ๕ ชุด เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Jun 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2023
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay ซอย ๙ บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบ ทต.ออนใต้ กำหนด เลขที่ ถลย.๔/๒๕๖๖ สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๙ บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2023
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีคัดเลือก 29 May 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับเด็กนักเรียนของสถานศึกษาในเขตตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ห้องน้ำขนาด กว้าง ๓.๐๐ ยาว ๔.๐๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้กำหนด เลขที่ หน.๑๒๕๖๖ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2023
จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑๐ ฝา ตามแบบทต.ออนใต้กำหนด เลขที่ ฝร.๑/๒๕๖๖ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๙๒-๐๑๔ สายทางบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ - บ้านปง หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว จำนวน ๕ ชุด เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 26 May 2023
จ้างซ่อมแซมอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2023
จ้างเปลี่ยนโช๊คอัพเตียงล้อเข็นพยาบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2023
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและดับกลิ่นขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 May 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองการศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Apr 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ทด.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 Apr 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ล.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Apr 2023
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Apr 2023
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2023
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2023
ซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2023
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ทด.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ตอ.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ทด.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ล.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ล.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ทด.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Mar 2023
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2023
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านแพะ หมู่ที่ ๑๐ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2023
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2023
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2023
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ล.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ล.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ตอ.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ตอ.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Mar 2023
จ้างรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ล้อ ขนดิน จำนวน ๕๐๐ ลบ.ม. สถานที่ดำเนินการ บ้านโห้ง หมู่ที่ ๒ - บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2023
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2023
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2023
จ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลออนใต้ (ศพอส.ตำบลออนใต้) ขนาดกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ตอ.๑/๒๕๖๖ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Mar 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2023
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป จำนวน ๔ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Feb 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2023
จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2023
ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลออนใต้ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กองช่าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
ซื้อวัสดุอื่น สำหรับเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หลังคาคลุม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Jan 2023
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๗๘๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หลังคาคลุม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หลังคาคลุม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Dec 2022
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2022
จ้างซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๗๘๐ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2022
จ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ร.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 20 Dec 2022
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2022
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อSamsung ProXpress M๔๐๒๐ND จำนวน ๕ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ร.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Dec 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2022
จ้างปรับปรุงฟื้นฟูและกำจัดวัชพืชลำน้ำแม่ผาแหน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒๖.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑,๘๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ขล.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ลำน้ำแม่ผาแหน บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๓ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ร.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Nov 2022
จ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาถ่านแบบเปิด) ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ม.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ร.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ร.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ร.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Nov 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2022
ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2022
โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๓ 11 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๓ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ร.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๓ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ร.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ร.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ร.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 Nov 2022
ซื้อยางรถสำหรับรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กบ ๔๐๕๙ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๙๗๐๐๓ สายทางอ่างห้วยลาน - อ่างดอยโตน หมู่ที่ ๘ บ้านปง ตำบลออนใต้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๐๑/๒๕๖๖ สถานที่ก่อสร้าง สายทางอ่างห้วยลาน - อ่างดอยโตน หมู่ที่ ๘ บ้านปง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Nov 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับเด็ก/นักเรียนของสถานศึกษาในเขตตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2022
จ้างซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2022
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๙๗๐๐๓ สายทางอ่างห้วยลาน - อ่างดอยโตน หมู่ที่ ๘ บ้านปง ตำบลออนใต้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๐๑/๒๕๖๖ สถานที่ก่อสร้าง สายทางอ่างห้วยลาน - อ่างดอยโตน หมู่ที่ ๘ บ้านปง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๙๗๐๐๓ สายทางอ่างห้วยลาน - อ่างดอยโตน หมู่ที่ ๘ บ้านปง ตำบลออนใต้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๐๑/๒๕๖๖ สถานที่ก่อสร้าง สายทางอ่างห้วยลาน - อ่างดอยโตน หมู่ที่ ๘ บ้านปง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Oct 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๙๗๐๐๓ สายทางอ่างห้วยลาน - อ่างดอยโตน หมู่ที่ ๘ บ้านปง ตำบลออนใต้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๐๑/๒๕๖๖ สถานที่ก่อสร้าง สายทางอ่างห้วยลาน - อ่างดอยโตน หมู่ที่ ๘ บ้านปง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๙๗๐๐๓ สายทางอ่างห้วยลาน - อ่างดอยโตน หมู่ที่ ๘ บ้านปง ตำบลออนใต้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Sep 2022
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการลานเล่น ลานเพลินส่งเสริมพัฒนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ? ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ ความยาวรวม ๒๗.๐๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้กำหนด เลขที่ ทรน.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๗๘๐ เชียงใหม่ และ ๘๓-๘๓๑๗ เชียงใหม่ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน ๒๒ รายการ 13 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จ้างก่อสร้างป้ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๓๕ เมตร สูง ๒.๒๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้กำหนด เลขที่ ป.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
ซื้อหลังคาเหล็กรถกระบะพร้อมหลังคาเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
ซื้อชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้กำหนด เลขที่ รน.๓/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ บ้านป่าตึง หมู่ที่๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านริมออน หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๐.๖๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้กำหนด เลขที่ รน.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง บ้านริมออน หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน ๒๒ รายการ 09 Sep 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
จ้างปรับปรุงถนนดินเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย รวมจำนวน ๖๕ ลบ.ม. ตามแบบทต.ออนใต้กำหนด เลขที่ หค.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๕ , หมู่ที่ ๗ , หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หลังคาคลุม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ 08 Sep 2022
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๙๗๐๐๓ สายทางอ่างห้วยลาน - อ่างดอยโตน หมู่ที่ ๘ บ้านปง ตำบลออนใต้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 08 Sep 2022
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าออกด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๒ ช่วง สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าออกด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๒ ช่วง สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำรูปตัวยูภายในตำบลออนใต้ จำนวน ๗๐ ฝา ตามแบบทต.ออนใต้กำหนด เลขที่ ซฝร.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๖ , หมู่ที่ ๗ , หมู่ที่ ๙ ,หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าออกด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๒ ช่วง สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay ซอย ๖ บ้านริมออน หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้กำหนด เลขที่ ถลย.๑๔/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๖ บ้านริมออน หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตามแบบทต.ออนใต้ กำหนด สถานที่ก่อสร้าง บ้านผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพี่งพิงในตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์พัดลมอุตสาหกรรมขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
วัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ 24 Aug 2022
จ้างเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ รถกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน ขพ ๕๒๑๕ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2022
จ้างรถบัสปรับอากาศ VIP (รถบัส ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2022
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาถ่านแบบเปิด) ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ม.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Aug 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาถ่านแบบเปิด) ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ม.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาถ่านแบบเปิด) ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ม.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ อ.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาถ่านแบบเปิด) ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ม.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเมรุเตาเผาถ่าน ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Jul 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาถ่านแบบเปิด) ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ม.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาถ่านแบบเปิด) ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ม.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Jul 2022
ซื้อถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (Co๒) ขนาด ๕ ปอนด์ จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2022
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่นสำหรับรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาถ่านแบบเปิด) ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ม.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ อ.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ อ.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Jul 2022
ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาเดี่ยว) ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ม.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเมรุเตาเผาถ่าน ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเมรุเตาเผาถ่าน ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Jul 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาถ่านแบบเปิด) ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ม.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาถ่านแบบเปิด) ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ม.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Jun 2022
จ้างซ่อมแซมกำแพงกันดิน ขนาดสูง ๒.๔๕ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ เลขที่ กด.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ลำน้ำแม่ผาแหน บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2022
ซื้อล้อวัดระยะ สำหรับวัดระยะทาง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2022
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ทรน.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาเดี่ยว) ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ม.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาเดี่ยว) ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ม.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jun 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jun 2022
ซื้อเพื่อติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ สถานที่ก่อสร้าง บ้านโห้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jun 2022
โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ 16 Jun 2022
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ 16 Jun 2022
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ 16 Jun 2022
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ 16 Jun 2022
โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ 16 Jun 2022
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ 16 Jun 2022
โครงการซ่อมแซมเมรุเตาเผาถ่าน ฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ ๘ 16 Jun 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2022
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2022
ซื้อชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2022
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านนางหิรัญ คำวงค์ปิน - สามแยก) หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบ ทต.ออนใต้กำหนด เลขที่ ถลย. ๘/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง (บ้านนางหิรัญ คำวงค์ปิน - สามแยก) บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านนายอ้าย คำวงค์ปิน) หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบ ทต.ออนใต้กำหนด เลขที่ ถลย. ๖/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง (บ้านนายอ้าย คำวงค์ปิน) บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2022
ซื้อยางรถกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน ขพ ๕๒๑๕ เชียงใหม่ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 May 2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๕๓๓ โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2022
ซื้อฝาครอบป้องกันรอยแท็บเล็ต (Tablet Case) สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Huawei Mediapad M ๕ Lite ขนาด ๑๐.๑ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑๘ เชื่อม ซอย ๑๙ บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบ ทต.ออนใต้กำหนด เลขที่ ถลย. ๑๓/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๑๘ เชื่อม ซอย ๑๙ บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดบ้านแพะ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบ ทต.ออนใต้กำหนด เลขที่ ถลย. ๑๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง สายหน้าวัดบ้านแพะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2022
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กบ ๔๐๕๙ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ จำนวน ๑ ค้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2022
ซื้อเติมเคมีดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งและแบบเหลวระเหยฮาโลตรอน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2022
จ้างทำเครื่องสืบชะตา ตามโครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2022
ซื้อเครื่องสักการะดำหัว ตามโครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าป่าช้า บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Apr 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๒ บ้านปง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๙/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๒ บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Apr 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผาช้างมูบ บ้านปง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๑๐/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ซอยผาช้างมูบ บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Apr 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยข้างหนองพญาพรหม-บ้านพ่อเจริญ ศรีวงค์) บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างหนองพญาพรหม-บ้านพ่อเจริญ ศรีวงค์ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2022
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขนาด ? ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ความยาวรวม ๑๕๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ทรน.๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2022
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ๐.๖๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ รน. ๑/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง บ้านนายอินสนธิ์ กองมา ถึงบ้านนางบัวเทพ จอมใจป้อ บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Apr 2022
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น สำหรับรถขยะ จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2022
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านนายสายยุทธ โปธิตา) หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๕/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายสายยุทธ โปธิตา บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2022
จ้างก่อสร้างถนน Overlay ทับสายทางเดิม (หน้าวัดป่าแงะถึงคลองชลประทาน) บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๒/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง หน้าวัดป่าแงะถึงคลองชลประทาน บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
จ้างก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยข้าง รพ.สต.แม่ผาแหน) หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๔/๒๕๖๕ สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้าง รพ.สต.แม่ผาแหน บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าป่าช้า บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าป่าช้า บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Mar 2022
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๗๘๐ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๓-๕๔-๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2022
ซื้อถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2022
ซื้อชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2022
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2022
ซื้อชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Mar 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Mar 2022
ซ่อมแซมรถราง คันหมายเลข ๓ หมายเลขเครื่อง ๗A-G๔๐๐๔๙๒ และคันหมายเลข ๔ หมายเลขเครื่อง ๗A-H๐๘๙๒๕๙ จำนวน ๕ รายการ 21 Mar 2022
ซื้อยางรถสำหรับรถรางคันหมายเลข ๓ หมายเลขเครื่อง ๗A-G๔๐๐๔๙๒ และคันหมายเลข ๔ หมายเลขเครื่อง ๗A-H๐๘๙๒๕๙ จำนวน ๘ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ผาแหน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Mar 2022
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านแพะ หมู่ที่ ๑๐ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2022
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Mar 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2022
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Mar 2022
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าป่าช้า บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ 10 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ผาแหน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ผาแหน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Mar 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Mar 2022
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2022
เหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๕ 07 Mar 2022
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ผาแหน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Mar 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 02 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ผาแหน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ผาแหน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดป่าแงะ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Feb 2022
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อSamsung ProXpress M๔๐๒๐ND จำนวน ๖ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2022
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ที่กักตัว กรณีผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน ๖ รายการ โดยจัดเป็นถุงยังชีพ จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดป่าแงะ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดป่าแงะ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Feb 2022
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ผาแหน จำนวน ๒ จุด 31 Jan 2022
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๗ ซอย ๙ บ้านริมออน หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 26 Jan 2022
จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2022
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๐๖๘ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๕-๖๒-๐๐๐๑ จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2022
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2022
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jan 2022
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 28 Dec 2021
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๗ ซอย ๘ บ้านริมออน หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 28 Dec 2021
วัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน ๑๑ รายการ 27 Dec 2021
ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๓๑๗ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ (๐๐๓-๕๑-๐๐๐๒) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Dec 2021
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Dec 2021
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2021
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นทีี่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๓/๒๕๖๔ สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๒ บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2021
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ ซอย ๒ จุดที่ ๒ ซอย ๓/๑ จุดที่ ๓ ซอย ๓/๒ ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ถลย.๒/๒๕๖๔ สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๒ , ซอย ๓/๑ , ซอย ๓/๒ บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารห้องประชุมหมื่นดาบเรือน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๕ ตร.ม. พร้อมติดตั้งฝ้าเพดาน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔ ตร.ม. ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ ปอ.๒/๒๕๖๔ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2021
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เลขรหัสพัสดุ ๔๙๐-๕๙-๐๐๐๑ จุดบ้านโห้ง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ จุด และเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก/นักเรียนของสถานศึกษาในเขตตำบลออนใต้ สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2021
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ดับกลิ่นสำหรับรถขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2021
ซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๖๘๕ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๕ จำนวน ๑ คัน 11 Nov 2021
จ้างรถขนส่งวัสดุพื้นทางเดิมกากยาง (Milling) จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยการซ่อมแซมฝ้าเพดาน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ตร.ม. และซ่อมแซมหลังคาพร้อมเปลี่ยนเชิงชาย ตามแบบทต.ออนใต้ ป.๑/๒๕๖๔ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Nov 2021
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ รจร.๑/๒๕๖๔ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ และนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลออนใต้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2021
จ้างปรับปรุงไฟฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Oct 2021
ซื้อสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพ จำนวน ๔๖ ราย และช่วยเหลือเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับดำรงชีพ พร้อมผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑๕ ราย ตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน เพื่อติดตั้งในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลออนใต้ (ศพอส.) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจร ขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว สำหรับติดตั้งในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลออนใต้ (ศพอส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียน ที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้และโรงเรียนในเขตตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter) ขนาด ๑๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง เพื่อติดตั้งในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลออนใต้ (ศพอส.) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงานแบบมีจอแสดงหมายเลขเรียกเข้า จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2021
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๗๒๓ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๓-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2021
จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ตามแบบ ทต.ออนใต้กำหนด เลขที่ ซถ.2/2564 สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านปง หมู่ที่ ๘ - บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2021
จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2021
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เลขรหัสพัสดุ ๔๙๐-๕๙-๐๐๐๑ บริเวณจุดบ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ ตำบลออนใต้ (๒ จุด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2021
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-๓๓๑๖ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๕,๒๔๙ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2021
ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ โดยใช้แรงงานราษฎร หมู่ที่ ๓ (กรณีจัดทำพัสดุเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2021
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ที่กักตัว กรณีเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงและผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน ๘ รายการ โดยจัดเป็นถุงยังชีพ จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Aug 2021
จ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุมหมื่นดาบเรือน โดยการกั้นห้อง ขนาด ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร ตามแบบ ทต.ออนใต้กำหนด เลขที่ ปอ.๑/๒๕๖๔ สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2021
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๕๓๕ โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2021
ซื้อชุดป้องกันสารเคมีและน้ำยากำจัดยุงลาย เพื่อใช้ในโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2021
จ้างซ่อมแซมถนน พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2021
ซื้อหลอดประหยัดไฟทวิสต์ จำนวน ๑๒๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2021
ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๐๖๘ เชียงใหม่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2021
จ้างซ่อมแซมกระบะรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๐๖๘ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jul 2021
จ้างซ่อมแซมรถตู้ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ผจ ๖๔๐ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jul 2021
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๓๑๗ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2021
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด ๕ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2021
จ้างซ่อมแซมระบบเบรครถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๖๘๔ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2021
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2021
จ้างซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน ผจ ๖๔๐ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องกองคลัง เลขรหัสพัสดุ ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๙ ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2021
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๗๘๐ เชียงใหม่ และ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๖๘๕ เชียงใหม่ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลออนใต้ สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลออนใต้ สำหรับดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลออนใต้ สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2021
จ้างซ่อมแซมชุดไฟกระพริบหลังคาไฟเบอร์กลาส รถกู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2021
จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2021
จ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องประชุมหมื่นดาบเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อซ่อมแซมรั้วและปรับปรุงลานกิจกรรมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อซ่อมแซมรั้วและปรับปรุงลานกิจกรรมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 May 2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักปลัด เลขรหัสพัสดุ ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๐ ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2021
จ้างเหมาบริการตัดตอนกิ่งไม้ภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2021
จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2021
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2021
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม - ๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2021
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด ยี่ห้อ Samsung Pro Xpress M๔๐๒๐ND หมายเลขพัสดุ ๔๑๖-๖๑-๐๑๗๕ จำนวน ๖ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2021
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๖๘๔ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๓-๕๕-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2021
จ้างซ่อมระบบไฟฉุกเฉินและไฟสัญญาณ (ไฟเลี้ยวและไฟเบรก) รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๗๒๓ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๓-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2021
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2021
จ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำสนิมเหล็ก ขนาด ๑.๑๕ x ๑.๒๐ เมตร บริเวณเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2021
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2021
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตามโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าและควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2021
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้) 24 Mar 2021
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านแพะ หมู่ที่ ๑๐ ตามโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าและควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2021
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ ตามโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าและควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2021
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ และป้ายไวนิลผลรวมคะแนนการเลือกตั้งในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ และนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2021
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2021
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2021
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2021
จ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตามโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าและควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2021
จ้างซ่อมแซมเตียงฉุกเฉินประจำรถกู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Mar 2021
ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ โดยใช้แรงงานราษฏร หมู่ที่ 3 (กรณีจัดทำพัสดุเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2021
จ้างทำคู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และเอกสารแนะนำผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Mar 2021
จ้างทำคู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และเอกสารแนะนำผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2021
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Brother จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Mar 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Mar 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2021
จ้างทำบอร์ดเลือกตั้ง พร้อมโครงและขาตั้งเหล็ก ขนาด ๒.๐๐ เมตร x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Feb 2021
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๗๒๓ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๑๑-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Feb 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Feb 2021
ซื้อผ้าหมึก สำหรับเครื่อง Printronix P๘๐๐๐ Series จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2021
จ้างซ่่่่่่่่่่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๗๒๓ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๑๑-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2021
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 11 Feb 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Feb 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ตามโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jan 2021
จ้างซ่่่่่่่่่่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๗๒๓ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๑๑-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2021
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่นสำหรับรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2021
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง เลขรหัสพัสดุ ๔๔๒-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2021
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jan 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและชุดข้อต่อสายส่งน้ำประจำรถน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jan 2021
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ ฟอร์ดเรนเจอร์ หมายเลขทะเบียน กบ ๔๐๕๙ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2021
จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2021
จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน นาวาร่า หมายเลขทะเบียน ผบ ๓๑๗๔ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Dec 2020
ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2020
จ้างเหมารถสำหรับนำประชาชนผู้ประสงค์เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ จำนวน ๑๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2020
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๖๘๔ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Nov 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Nov 2020
เหมารถโดยสารไม่ประจำทางพร้อมคนขับ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๗๒๙๕ เชียงใหม่ เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๑ คัน 11 Nov 2020
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงรถกู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน ขพ ๕๒๑๕ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน ผท ๔๙๘๗ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Oct 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2020
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2020
จ้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้งานโปรแกรม LTAX๓๐๐๐ และ LAXGIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2020
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2020
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ และนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2020
จ้างขนย้ายหอประปาถังสูง พร้อมถังกรอง สถานที่ดำเนินการ ประปาหมู่บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ถ่ายเอกสารต่าง ๆ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ถ่ายเอกสารต่าง ๆ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ถ่ายเอกสารต่าง ๆ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2020
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2020
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2020
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน นาวาร่า หมายเลขทะเบียน ผบ ๓๑๗๔ เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2020
ซื้อครุภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2020
ซื้อครุภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Sep 2020
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๗๘๐ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2020
จ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถในอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2020
จ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถในอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2020
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Aug 2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2020
จ้างซ่อมแซมแผงไฟสามเหลี่ยม หยุดตรวจ ๒ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jul 2020
ซื้อวัสดุคอมพิิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2020
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2020
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยการปรับปรุงประตู , หน้าต่าง ติดตั้งกันสาด ตัดลดผนังห้องน้ำ ติดตั้งแผ่นกันซึมรอยต่อหลังคา ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ อ.๑/๒๕๖๓ สถานทีก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2020
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยการปรับปรุงประตู , หน้าต่าง ติดตั้งกันสาด ตัดลดผนังห้องน้ำ ติดตั้งแผ่นกันซึมรอยต่อหลังคา ตามแบบทต.ออนใต้ กำหนดเลขที่ อ.๑/๒๕๖๓ สถานทีก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2020
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ ขนาด ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Apr 2020
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๒-๔๗๒๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Apr 2020
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๒-๔๗๒๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Apr 2020
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ ขนาด ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Apr 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Mar 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Mar 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Mar 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 Mar 2020
ซื้อผ้าปิดจมูก ขนาด ๒ ชั้น สีดำ จำนวน ๑,๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Mar 2020
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2020
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๓ บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2020
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Feb 2020
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๓ บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Feb 2020
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2020
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jan 2020
จ้างวางท่อระบายน้ำริมถนน พร้อมถมหินคลุกขยายไหล่ทาง บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2020
ซื้อซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๒-๙๖๘๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2020
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2020
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2020
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay ทับทางเดิม หมู่ที่ ๔ (ซอยกลางหมู่บ้านถึงคลองชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2020
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay ทับทางเดิม หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านนายประเสริฐ ใจธิตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jan 2020
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน 06 Jan 2020
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน 02 Jan 2020
ซื้อพัดลม ติดผนัง แบบดึงเชือก ขนาด ๑๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Dec 2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุประจำที่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Dec 2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับเครื่องรับ - ส่งวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Dec 2019
ซื้อวัสดุการแพทย์ฉุกเฉินประจำรถกู้ชีพ-กู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Dec 2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2019
จ้างต่อเติมหลังคาอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Nov 2019
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงภาคสนาม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2019
ซื้อครุภัณฑ์เต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านโห้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Oct 2019
จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำโดยการวางกล่องเกเบี้ยน ขนาดสันฝาย กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ เลขที่ ฝ.๒/๒๕๖๒ สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ ตำบลอออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2019
จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำโดยการวางกล่องเกเบี้ยน ขนาดสันฝาย กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ตามแบบทต.ออนใต้ เลขที่ ฝ.๑/๒๕๖๒ สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลอออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Sep 2019
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2019
จ้างสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลออนใต้ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2019
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๒๕๐๑SP เพื่อใช้สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Sep 2019
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๒๕๐SP เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Sep 2019
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๒๕๐๑SP เพื่อใช้งานสำหรับกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Sep 2019
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP๒๕๐๑SP เพื่อใช้งานสำหรับกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2019
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๓๙๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2019
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (กรณีจัดทำพัสดุเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Aug 2019
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2019
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ SUMSUNG M๔๐๒๐ND สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2019
จ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดและมุ้งลวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2019
จ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยการปูกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2019
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ดับกลิ่นขยะ ขนาด ๓๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Aug 2019
จ้างก่อสร้างโรงกรองกำจัดสนิมเหล็ก ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jul 2019
จ้างก่อสร้างโรงกรองกำจัดสนิมเหล็ก ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jul 2019
จ้างก่อสร้างโรงกรองกำจัดสนิมเหล็ก ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Jul 2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Jul 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๔ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 Jun 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านริมออนใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโห้ง โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโห้ง โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโห้ง โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโห้ง โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโห้ง โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๔ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 May 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๔ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 May 2019
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โรงเรียนวัดบ้านโห้ง และโรงเรียนวัดแม่ผาแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2019
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2019
วัสดุเพื่อปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ จำนวน ๔ หลัง 01 May 2019
จ้างบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Mar 2019
จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขัน และสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2019
จ้างเหมาทำแนวกันไฟตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๒ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2019
จ้างบำรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโห้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2019
ปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๔ สายทาง 20 Mar 2019
จ้างเหมาทำแนวกันไฟตามโครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันตำบลออนใต้ ประจำปี ๒๕๖๒ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2019
ซื้อวัสดุอื่นเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเวทีสำเร็จรูป (กรณีจัดทำพัสดุเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2019
ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในงานจัดเก็บภาษีและงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Mar 2019
ซื้อวัสดุอื่นเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเวทีสำเร็จรูป (กรณีจัดทำพัสดุเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านปง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๙ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Feb 2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2019
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Feb 2019
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2019
ซื้อชุดรับแขกแกะสลักลายองุ่น ทำด้วยไม้สัก บุนวมผ้าหลุยส์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Feb 2019
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Jan 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านริมออน หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ (ทางเข้าฝายกู่เบี้ย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Jan 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านริมออน หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ (ทางเข้าฝายกู่เบี้ย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Jan 2019
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Jan 2019
ซื้อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2019
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน 15 Jan 2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านริมออน หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ (ทางเข้าฝายกู่เบี้ย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Dec 2018
จ้างฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ประสบภัย จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2018
ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2018
ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Dec 2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านริมออน หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ (ทางเข้าฝายกู่เบี้ย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Dec 2018
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Dec 2018
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านริมออน หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าเปางาม หมู่ที่ ๑๑ (ทางเข้าฝายกู่เบี้ย) 18 Oct 2018
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Oct 2018
จ้างปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Qverlay) สายข้างโรงเรียนแม่ผาแหน บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2018
จ้างปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Qverlay) สายข้างโรงเรียนแม่ผาแหน บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Oct 2018
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาโดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Oct 2018
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาโดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Oct 2018
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาโดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Oct 2018
จ้างปรับปรุงห้องควบคุมกล้องวงจรปิด (CCTV) เทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Oct 2018
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2018