ข้อมูลและสภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลออนใต้

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและขนาด   ตำบลออนใต้ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสันกำแพง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 41,740 ไร่ หรือ 41.531 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ        ตำบลร้องวัวแดง    โดยใช้น้ำแม่ออนเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้                       ติดต่อกับ        ตำบลทาเหนือ      โดยใช้สันเขาเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ        ตำบลออนกลาง     โดยใช้คันนาเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก               ติดต่อกับ        ตำบลแช่ช้าง         โดยใช้เหมืองลึกเป็นแนวแบ่งเขต

ระยะห่างจากตัวอำเภอประมาณ  10  กิโลเมตร

ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ  5 กิโลเมตร

แผนที่แสดงที่ตั้งตำบลออนใต้

เนื้อที่ เนื้อที่รวม 41,740 ไร่ หรือ 41.531 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม และที่ราบเชิงเขา อยู่ในชั้นความสูงประมาณ 340 เมตร ลาดเอียงมาทางทิศตะวันตก มีน้ำแม่ออนไหลผ่าน ซึ่งเป็นสายหลักสำคัญของตำบล เส้นทางคมนาคม            มีถนนแยกจากทางหลวงเข้าสู่ตำบล ประชาชนอาศัยกระจายตามเส้นทางคมนาคมภายในตำบล

จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 11 ดังนี้

หมู่ที่ บ้าน หมู่ที่ บ้าน
1 บ้านป่าเหียง 7 บ้านป่าตึง
2 บ้านโห้ง 8 บ้านปง
3 บ้านริมออน 9 บ้านป่าห้า
4 บ้านป่าแงะ 10 บ้านแพะ
5 บ้านริมออนใต้ 11 บ้านป่าเปางาม
6 บ้านแม่ผาแหน

จำนวนประชากร ประชากรทั้งสิ้น 5,366 คน แยกเป็น ชาย 2,649 คน หญิง 2,717 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 130 คน/ตารางกิโลเมตร  ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 )

หมู่ที่ บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านป่าเหียง 185 188 373 226
2 บ้านโห้ง 197 199 396 168
3 บ้านริมออน 174 212 386 188
4 บ้านป่าแงะ 247 269 516 191
5 บ้านริมออนใต้ 105 104 209 95
6 บ้านแม่ผาแหน 339 313 652 244
7 บ้านป่าตึง 405 416 821 309
8 บ้านปง 235 240 475 180
9 บ้านป่าห้า 256 267 523 188
10 บ้านแพะ 231 217 448 189
11 บ้านป่าเปางาม 275 292 567 201
รวม 2,649 2,717 5,366 2,179

งานทะเบียนราษฎร์อำเภอสันกำแพง

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

 • อาชีพหลัก  1. เกษตรกรรม  2. ทำนา 3. ทำสวน  4. ทำไร่ 5. เลี้ยงสัตว์  6. รับจ้าง 7. ทอผ้า
 • อาชีพเสริม  1. เย็บปัก 2. ทำกระดาษสา  3. ทำดอกไม้จัน 4. จักรสาน  5. รับจ้างเย็บตัดเสื้อ

หน่วยธุรกิจ

 • ปั๊มน้ำมัน (หลอด)          1       แห่ง
 • โรงสี                          5       แห่ง
 • โรงงานอุตสาหกรรม       2       แห่ง

 

สภาพทางสังคม

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา  2  แห่ง

 1. โรงเรียนวัดแม่ผาแหน  จำนวนนักเรียน   28   คน
 2. โรงเรียนวัดบ้านโห้ง  จำนวนนักเรียน  41  คน

ศูนย์พัฒนาเด็ก   1  แห่ง

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้  จำนวนเด็กเล็ก  180 คน

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย   1  แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลออนใต้   1  แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   11   แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์  10  แห่ง

 1. วัดป่าเหียง                       เลขที่     –      บ้านป่าเหียง     หมู่ที่ 1
 2. วัดบ้านโห้ง                      เลขที่     1       บ้านโห้ง         หมู่ที่ 2
 3. วัดอรุณโชติการาม             เลขที่     48     บ้านริมออน     หมู่ที่ 3
 4. วัดป่าแงะ                        เลขที่     12     บ้านป่าแงะ      หมู่ที่ 4
 5. วัดแม่ผาแหน                   เลขที่       2     บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6
 6. วัดป่าตึง                         เลขที่     76     บ้านป่าตึง        หมู่ที่ 7
 7. วัดป่าห้า                         เลขที่    110     บ้านป่าห้า       หมู่ที่ 9
 8. วัดจันทธรรมรังษี               เลขที่     84     บ้านแพะ         หมู่ที่ 10
 9. วัดศรีออนใต้                     ลขที่     –        บ้านป่าแงะ       หมู่ที่ 4
 10. วัดสาลกัลป์ญาณมหันตาราม (วัดเชียงแสน)  เลขที่  –   บ้านป่าตึง  หมู่ที่ 7

สาธารณสุข   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   1   แห่ง     (ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6)

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจชุมชนตำบลออนใต้   1   แห่ง  (ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9)

 

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคม มีเส้นทางหลัก  2 สาย ประกอบด้วย

 1. ถนนเชียงใหม่ – แม่ออน เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์
 2. ถนนสันกำแพง – บ้านธิ เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์

การเดินทางเข้าสู่ตำบล

มี 3 เส้นทาง เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

 1. เดินทางจากเชียงใหม่ โดยทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1317 ถนนเชียงใหม่-อำเภอแม่ออน มุ่งหน้ามาทางทิศตะวันออก เมื่อมาถึงสี่แยกบริเวณหมู่บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง                  อำเภอสันกำแพง ก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1147 สายสันกำแพง-บ้านธิ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลออนใต้ จะมีถนน รพช.สาย บ้านป่าเหียง-             บ้านป่าตึง เป็นถนนสายหลักเข้าสู่ตำบลออนใต้ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
 2. เดินทางจาก ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1006 เชียงใหม่-สันกำแพง เป็นถนนเชื่อมจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ผ่านเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง แล้วแยกมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1147 เข้าสู่ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร จนมาถึง หมู่ที่ 1 ตำบลออนใต้ จะมีถนน รพช. สายบ้านป่าเหียง-ป่าตึง เป็นถนนสายหลักเข้าสู่ตำบลระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
 3. ถนนทางหลวง จังหวัดหมายเลข 1006 เชียงใหม่-สันกำแพง เป็นถนนเชื่อมจาก ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  11  ผ่านเขตเทศบาลตำบลสันกำแพงมาทางด้านตะวันออกของอำเภอ  เข้าสู่ตำบลออนใต้ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร แยกเข้าสู่ตำบลออนใต้ บริเวณ หมู่ที่ 3 ของตำบลออนใต้ อยู่ด้านเหนือของตำบลออนใต้ ถนน รพช. หมายเลข 12026 เชื่อมกับทางหลวงสายนี้              เข้าสู่ตำบลออนใต้ ระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร

การโทรคมนาคม

 • โทรศัพท์สาธารณะ   18   ตู้

การไฟฟ้า

 • จำนวน 11 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า   2,158   ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำน้ำ – ลำห้วย      3   สาย
 • บึง, หนอง และอื่น ๆ     4    แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • อ่างเก็บน้ำ                                           2        แห่ง
 • ฝาย                                                   3        แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น                                        1,200        แห่ง
 • บ่อโยก                                               9        แห่ง
 • ประปาหมู่บ้าน                                      8        แห่ง

 

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

 • ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ ป่าไม้, อ่างเก็บน้ำ, แม่น้ำ

มวลชนจัดตั้ง

 • สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม                                         120     คน
 • สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)             115    คน
 • ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน (ชรบ.)                     82     คน

 

ศักยภาพในตำบล

ศักยภาพของเทศบาลตำบลออนใต้

จำนวนบุคลากร

ตำแหน่งในสำนักเทศบาล                                10      คน
ตำแหน่งในกองคลัง                                        6       คน
ตำแหน่งในกองช่าง                                         4       คน
ตำแหน่งในกองการศึกษาฯ                               14      คน
รวม   34   คน

 • ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา                                                 –        คน
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                                 3        คน
ปริญญาตรี                                                 22        คน
ปริญญาโท                                                  9        คน
รวม   34   คน

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

 1. จุดเด่นของพื้นที่  ตำบลออนใต้  มีที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่ควรปรับปรุงและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 2. จุดด้อยของพื้นที่  รูปแบบของการประกอบอาชีพและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไม่สามารถพัฒนาและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่  และต้องแข่งขันกับพื้นที่ใกล้เคียงที่มีศักยภาพในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่เหนือกว่าหรือใกล้เคียงกัน อีกประการหนึ่ง