E-Service

ขั้นตอนการขอรับบริการออนไลน์

เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่เทศบาลตำบลออนใต้ได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยให้แก่ประชาชน ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดและกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ มีขั้นตอน ดังนี้

1.ท่านสามารถคลิ๊กลิงค์ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ด้านข้างเพื่อกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์ม การขอรับบริการออนไลน์

 

คำขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
https://www.ontai.go.th/light/

 

 

คำขอตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ ริมทางสาธารณะในพื้นที่
https://www.ontai.go.th/tree

 

คำร้องขอน้ำใช้เพื่ออุปโภค บริโภค
https://www.ontai.go.th/water/

 

2.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากมี * สีแดงที่หัวข้อใด แสดงว่าเป็นข้อมูลจำเป็นที่จะต้องกรอกให้ครบถ้วน

 

3.เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว กด ส่ง

 

4.เจ้าหน้าที่ได้รับข้อความ และทำการตรวจสอบ ข้อมูล รายละเอียด พร้อมกับดำเนินการปริ้นแบบขอรับบริการออนไลน์

 

5.เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณา ให้ท่านทราบ ผ่านช่องทางการติดต่อ ตามที่ท่านระบุ โดยเร็ว พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป