นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าฝึกและปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้

วันที่ 17-18 ธันวาคม  2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าฝึกและปฏิบัติงาน ตามกระบวนวิชา “การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้