การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลออนใต้ ประจำปี 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2565 ระหว่างพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลออนใต้ และผู้นำชุมชนตำบลออนใต้และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลออนใต้

Categories: ภาพกิจกรรม